Obchodní podmínky

a)
Pojmy

 • aktuální cena – doposud nejvyšší peněžní částka, kterou je účastník aukce ochoten za dražený předmět nabídnout včetně dosavadních příhozů, bez poplatku provozovateli
 • aukce – čili dražba (dříve též licitace) je forma obchodování zboží nebo služeb, při němž cena není předem stanovena, ale určí se během dražby
 • dražba – viz aukce
 • heslo – zadaný kód pro přihlášení účastníka, registrovaného uživatele
 • ID aukce – jedinečné číslo přiřazené aktuální aukci
 • ID položky – jedinečné číslo přiřazené aktuální položce aukce
 • internetová aukce – druh inzerce, služba která na základě zadání umožňuje zpeněžení předmětu aukce, realizuje se prostřednictvím webového rozhraní ( on-line aukce )
 • internetový obchod – je webová aplikace používaná jako jeden z komunikačních kanálů prodejce pro nabízení jeho produktů a služeb
 • krakeláž – vzniká především jako projev stárnutí kvůli vlhkosti vzduchu, protože barva a podklad na vlhkost reagují odlišně
 • limit – zadaná částka vyšší než je výše aktuální ceny a minimálního příhozu, z níž systém pak dále za účastníka automaticky přihazuje nejnižší možnou částku
 • minimální příhoz – částka, o kterou minimálně musí být nová cenová nabídka vyšší než dosavadní nejvyšší nabídka
 • nabídka – činí se formou příhozu
 • nejnižší podání – viz vyvolávací cena
 • občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • poplatek provozovateli – poplatek za zprostředkování prodeje formou internetové aukce a úhrada nákladů s tímto spojených, který je smluvně stanoven ve výši 20%, vč. DPH, z prodejní ceny
 • provozovatel – provozuje internetový aukční a prodejní systém a obchod, který umožňuje vlastníkovi zpeněžit předmět aukce či jeho přímý prodej, stanovit podmínky převodu vlastnických práv k předmětu
 • prodejní cena – konečná cena předmětu aukce bez poplatku provozovateli
 • průkaz totožnosti- občanský průkaz nebo cestovní doklad, který je platný ke dni jeho předložení
 • předmět aukce – movité předměty, případně jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím on-line aukce
 • předmět prodeje – movité předměty, případně jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím internetových nabídek
 • přihlašovací jméno – jméno zadané při registraci
 • příhoz – akceptace ceny / navýšení ceny u dosavadní / nejvyšší nabídky
 • přihozená částka – nově uvedená hodnota pro určení výše částky, kterou je účastník ochoten za předmět aukce nabídnout po volbě pro přihození
 • původní částka – částka uvedená při provedení příhozu
 • registrovaný uživatel – řádně schválený uživatel, kterému je přidělené jeho číslo
 • standardní příhoz – aktuálně další příhoz v pořadí ve výši dle tabulky minimálních příhozů
 • tabulka příhozů – výše minimálního příhozu při určité okamžité internetové aktuální ceně
 • uživatel – ten, kdo užívá funkce systémů / internetových stránek
 • uživatelský účet – informace vztahující se k evidenci uživatele
 • účastník aukce – schválený zájemce o účast v aukci, který dokončením platné registrace s provozovatelem aukce uzavřel smlouvu o účasti v internetové aukci a byl mu povolen přístup do internetové aukce
 • účet – viz uživatelský účet
 • vis maior – vyšší moc, neodvratitelná událost
 • vlastní příhoz – jakákoli zadaná částka větší než je aktuální cena a další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů
 • vlastník – osoba dispozičně oprávněná vůči předmětu internetové aukce
 • vítězný příhoz – poslední cenová nabídka za předmět aukce
 • vydražitel – osoba která podala nejvyšší cenovou nabídku
 • vyvolávací cena – výchozí nejnižší cena předmětu bez poplatku provozovateli
 • zájemce – ten kdo vyplnil registrační formulář platný pro www.aukce-obrazy.cz a do internetového aukčního systému

b)
Obchodní podmínky

1.0.
Provozovatel internetového obchodu
Provozovatel internetové aukce

Kontakt:
Lukáš Kristman
se sídlem :
Praha 10, Nad Primaskou 1140/32, PSČ 100 00
Telefon: +420 777 108 507
identifikační číslo: 42560888
www.aukce-obrazy.cz
E-mail: galerie@aukce-obrazy.cz

Obchod
Aukce Obrazy – Galerie Obchod s uměním
adresa:
Praha 2, Korunní 34, PSČ 120 00
Telefon: +420 777 108 507
www.aukce-obrazy.cz
E-mail: galerie@aukce-obrazy.cz

dále jen provozovatel

– prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu a on-line aukce umístěné na adrese www.aukce-obrazy.cz

1.1.
Souhlas
Při každé aukci, zadáním příhozu, podáním limitu, nákupu předmětu a dalším s tím souvisejícím, souhlasí zaregistrovaný uživatel, a to bezvýhradně a bezvýjimečně, s aktuálními obchodními podmínkami.

1.2.
Pravidla užívání
Pravidla pro užívání internetových aukčních stránek www.aukce-obrazy.cz jsou pro jejich uživatele závazná.
Podmínky účasti uživatelů v jednotlivých internetových aukcích uskutečněných prostřednictvím aukčních stránek www.aukce-obrazy.cz, kteří provádí příhozy na předmět aukce s cílem tento předmět aukce zakoupit, jsou závazná.
Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání systému nebo uzavření smlouvy.
Provozovatel umožňuje účastníkovi aukce nabízený předmět v případě vítězství získat. Vlastník na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem pověřuje provozovatele k tomu, aby pro vlastníka vyvíjel činnost směřující ke zpeněžení předmětu formou přímého prodeje či formou internetové aukce. Provozovatel dále zajišťuje správu systémů, údržbu a podporuje nabídku předmětů prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat předmět veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízeného předmětu na základě vlastníkem uděleného souhlasu k takovému způsobu jejich užití, k prodeji či aukci.

1.3.
Povinnosti provozovatele
Provozovatel se zavazuje provést prodej předmětu či uskutečnit internetovou aukci zodpovědně a poctivě. Technické a programové vybavení umožňuje vytvoření internetové aukce a její uživatelské zpřístupnění v souladu se zadáním a podklady předanými vlastníky. Provozovatel se zavazuje zajistit aplikace aukce tak, aby byl její průběh
řádný a aby se v internetové aukci dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky. Provádí veškerá nastavení, eviduje a registruje účastníky, provádí zadávání a editaci aukcí, dohlíží nad jejich průběhem, nikterak neovlivňuje příhozy, úmyslně nemaže údaje i příhozy a neupřednostňuje jiného uživatele. Provozovatel prezentuje výsledky aukcí.

1.4.
Oprávnění provozovatele
Provozovatel je oprávněn zrušit registraci účastníkovi, který jakýmkoli způsobem porušil či nedodržel podmínky této internetové aukce či zmařil jakoukoli předešlou aukci. Takto vyloučený účastník se nesmí pokoušet o novou registraci a to ani prostřednictvím jiné osoby, která by se za něj registrovala a následně dražila. Takové jednání bude považováno za jednání úmyslně podvodné se všemi právními důsledky s tím spojenými. Provozovatel bude po takovém účastníkovi vymáhat veškerou vzniklou škodu a ušlý zisk. Každý účastník může mít pouze jeden účet. Zjistí-li provozovatel, že účastník má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty účastníkovi zrušit. Provozovatel není odpovědný za způsobení škody účastníkovi tímto jednáním. V případě výpadku serveru, elektrického proudu nebo živelné pohromy atd. (tj. vis maior), ale také v případě protiprávního jednání vlastníka předmětu, si provozovatel vyhrazuje právo aukci daného předmětu zrušit, změnit její termín či podmínky aukce. Provozovatel má právo prodloužit aukci a změnit podmínky aukce, nastanou-li jakékoliv technické problémy na straně provozovatele internetové aukce, které znemožní většině účastníků činit nabídky nebo jsou-li nefunkční hlavní funkce aukce. Provozovatel výslovně upozorňuje, že nenese zodpovědnost za potíže s konektivitou, za rychlost připojení, rychlost přenosu dat, případně její případné snížení, za trvalý a nepřerušovaný přístup účastníka k internetové aukci. Provozovatel neodpovídá účastníkům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem on-line www.aukce-obrazy.cz. Dále neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti internetové sítě jak na straně účastníka, tak na straně provozovatele. Provozovatel nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl účastník aukce s případnou účastí v internetové aukci. Dále provozovatel neručí za potíže s připojením na straně dražitele. Toto uživatel bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím.

1.5.
Nastavení a aplikace
Aukční předměty jsou draženy v pořadí (den, čas), které je uvedeno na internetových stránkách a řídí se synchronizací času na serveru. Pokud nemá účastník synchronizován čas s aukcí na svém počítači s časem uvedeným na serveru, může docházet k nesouladu. Dražiteli je tedy doporučeno provést kontrolu a popřípadě provést korekci nastavení. Technické nároky na softwarovou aplikaci internetové aukce jsou, že počítač účastníka aukce musí být připojen k internetu a pro bezproblémovou účast v internetové aukci je nutné nainstalovat a použít některý z podporovaných internetových prohlížečů v aktuální verzi jako např. Chrome, Internet Explorer, Safari apod. Ostatní internetové prohlížeče jsou také podporovány, mohou se zde však objevit drobné grafické odlišnosti. Podpora pro fulltextové vyhledávání na stránkách www.aukce-obrazy.cz umožňuje vyhledávání v rozsahu stránek webu.

1.6.
Detailní popis díla či předmětu informace o autorovi
Kliknutí na miniaturu fotografie nebo aktivací položky Detail v rámci aukce či prodeje. Jedinečné číslo přiřazené aktuální položce aukce, tedy ID aukce. Odkaz Seznam autorů umožní výpis všech aktuálních autorů dané aukce či autorů z historie aukcí a provedených prodejů. Po kliknutím na jméno autora lze vybrat díla daného autora.

2.0
Prodej
Díla a předměty, ve stálé nabídce internetových stránek www.aukce-obrazy.cz v sekci Prodej obrazů, jsou vystaveny či budou na vyžádání připraveny k osobnímu nahlédnutí v prostorách galerie Obchod s uměním na adrese Praha 2, Korunní 34.

2.1.
Rezervace
V případě zájmu lze provést on-line rezervaci vybraného díla kliknutím na odkaz Rezervace a vyplněním kontaktního formuláře.

3.0.
Aukce
V internetové aukci je možné zakoupit nabízené předměty a díla aukce, které jsou vystaveny nejpozději v den aukce či budou na vyžádání připraveny k osobnímu nahlédnutí v prostorách galerie Obchod s uměním na adrese Praha 2,
Korunní 34, před samotnou účastí uživatele v internetové aukci. Položky jsou detailně popsány i přímo na uvedených aukčních stránkách a označeny autorem ( případně označeno jako neznámý autor ), názvem, včetně techniky zhotovení, čistého rozměru bez rámu, vyvolávací ceny, aktuální ceny, výše minimálního příhozu, identifikačním ID aukce, počtem aktivních uživatelů v rámci dané aukce, plánovaného časového intervalu do konce aukce, včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena) a následně i aktuální cena.

3.1.
Práva a povinnosti účastníků aukce
Účastník internetové aukce musí být řádně zaregistrován. Provozovatel upozorňuje zájemce, že v případě nesplnění podmínek pro účast v internetové aukci, nebude jeho registrace dokončena potvrzením administrátora a nebude mu umožněn přístup do internetové aukce. Současně provozovatel upozorňuje uživatele aukčního systému, že jakékoli zneužití tohoto systému může vést k okamžité blokaci uživatelského účtu. Uživatel je povinen svým jednáním nepoškozovat dobré jméno provozovatele či jinak jednat nekalosoutěžně. V případě, že provozovatel má důvodné podezření, že uživatel svým jednáním působí třetím osobám nebo provozovateli škodu, může mu účet odstavit. Účastník internetové aukce přihazuje k ceně nabízeného díla minimální částku určenou tabulkou příhozů a je prodán zájemci s nejvyšší nabídkou. Aby bylo možné v aukci přihazovat, je nutné mít vstupní údaje, tj. uživatelské jméno a heslo. Aktivní účastník aukce musí být starší 18 let a musí mít plnou svéprávnost. Údaje poskytnuté pro registraci v rámci dražitelem uděleného „Souhlasu s poskytnutím osobních údajů“ slouží pro interní potřebu a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR a nebudou poskytovány třetím osobám, pokud to platný právní řád zakazuje. Zájemce bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zjišťovat v rámci identifikace osob rodná čísla a další identifikační údaje, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Pokud je proti uživateli vedeno insolvenční řízení, je povinen o tomto neprodleně prokazatelně informovat provozovatele a není oprávněn provádět příhozy do aukce.

3.2.
Registrace
Registrací účastník aukce plně a bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci bez udání důvodu. Volba Registrovat se je umístněna v navigaci na hlavní stránce. Zájemce internetové aukce je nejprve povinen se zaregistrovat v předem definovaném formuláři na www.aukce-obrazy.cz a vyplnit údaje úplně a pravdivě, které si před odesláním provozovateli může zkontrolovat a opravit. Uvedené údaje mohou být provozovatelem ověřeny z průkazu totožnosti uživatele. Zájemce výslovně prohlašuje, že zasláním kopie občanského průkazu nebo pasu potvrzuje, že veškeré své osobní údaje předává provozovateli dobrovolně a o své vlastní vůli, při plném dodržení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z důvodu ověření své totožnosti. Vyplněním registrace na portálu www.aukce-obrazy.cz uzavírá uživatel s provozovatelem smlouvu o účasti na internetové aukci za účelem uzavření kupní smlouvy na předmět aukce. Elektronická kontaktní adresa (e-mail), která je uvedena v rámci registrace, musí být platná a zájemce o registraci je oprávněn tento kontakt používat pro přijímání elektronické pošty.

3.3.
Osobní registrace
Případně se může zájemce dostavit osobně v provozní době do provozovny galerie Obchod s uměním na adrese Korunní 34, Praha 2 k osobní registraci a ověření své totožnosti s platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

3.4.
Potvrzení registrace
Po vyplnění registračního formuláře a jeho odeslání, bude zájemci zaslána automatická zpráva na kontaktní e-mail, obsahující pokyny pro dokončení registrace a jeho registrační údaje. Registrace zájemce bude dokončena potvrzením administrátora a bude o tomto informován automatickou zprávou zaslanou na uvedený e-mail. Potvrzení administrátorem je zasíláno nejpozději do 24 hodin. Pokud provozovatel či administrátor nezašle zájemci tento potvrzovací email, nebyla řádně dokončena registrace zájemce.

3.5.
Ukončení registrace
Provozovatel si vyhrazuje právo nedokončit registraci nového dražitele, který nesplní výše uvedené podmínky.
Již akceptovanou registraci může účastník kdykoliv zrušit, pokud zašle oznámení o odstoupení od smlouvy na kontaktní e-mail, poštou na adresu sídla provozovatele internetové aukce doporučeným dopisem. Údaje o registraci účastníka, včetně data provedení registrace, jsou provozovatelem archivovány po dobu platnosti registrace a účastníkovi na jeho žádost k nim bude umožněn přístup. Po zrušení registrace dojde k ukončení zpracování, ukončení archivace a vymazání svých osobních údajů z databáze provozovatele aukce.

4.0.
Přihlášení
Slouží k bezpečnému přihlášení a vstupu do systému. Pro přihlášení do aukčního systému je určena volba Přihlásit se umístněná na úvodní stránce. Po provedení přihlášení se zobrazí uživatelské jméno, které bylo zadáno při registraci a číslo uživatele. Toto číslo je generováno systémem a je určeno k identifikaci a orientaci v seznamu příhozů. Detail nastavení uživatele lze editovat po výběru položky Můj profil.

4.1.
Odhlášení
Slouží k bezpečnému odhlášení ze systému. Pro odhlášení z aukčního systému je určena volba Odhlásit se umístněná v pravém horním rohu navigace stránek. Tímto odhlášením zamezíte zneužití vašich přístupových hesel jiným uživatelem.

5.0.
Příhoz
Jedná se o rozdíl mezi novou nabídkou ceny a dosavadní nejvyšší nabídkou. Hodnota prvního příhozu je vždy rovna Vyvolávací ceně, bez ohledu na minimální výši příhozu, tedy první příhoz na položku je roven vyvolávací ceně. Příhoz je vždy závazný a jeho anulace je vyloučena. Toto uživatel bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím. Zároveň je uživatel povinen jednat při příhozu zcela obezřetně.

5.1.
Přihodit
Jedná se o standardní příhoz. Po zadání volby Přihodit se účastníkovi aukce zobrazí informace o Původní částce a Přihozené částce. Po potvrzení je dražena položka uživatelem a akceptována systémem nabídnutá částka.
Částka se zvýší o určenou hodnotu vždy, tedy i v případě, kdy je nastaven Váš limit s vyšší hodnotou a Váš příhoz je v daný okamžik nejvyšší.

5.2.
Přihodit s udáním ceny
V tomto případě lze zvolit a uvést vlastní příhoz s požadovanou částkou v poli určeném pro Příhoz. Následně po zadání volby Přihodit se účastníkovi aukce zobrazí informace o Původní částce a Přihozené částce. Po potvrzení je dražena položka uživatelem a akceptována požadovaná částka, která byla vepsána do určeného pole. Aktuální cena položky se tak zvýší na jeho maximální nabídku, tedy hodnotu, kterou jste na položku zadali.
Částka se zvýší o určenou hodnotu vždy, tedy i v případě, kdy je nastaven Váš limit s vyšší hodnotou a Váš příhoz je v daný okamžik nejvyšší.

5.3.
Limit
Zadání pro limitní příhoz, lze po aktivaci volby Limit vložit do určeného pole zvolenou jakoukoliv vyšší částku, než je uvedená aktuální cena. Zadáváte-li limit na položku aukce, u které nebyl doposud proveden žádný příhoz, tedy nedražené položky, systém nejprve provede příhoz ve výši vyvolávací ceny. Váš stanovený limit tedy jeho výše, bude použit systémem pro automatické navyšování ceny dle tabulky minimálních příhozů, tak aby byl vždy váš příhoz určen jako nevyšší. V případě souběhu dvou či více limitů zadaných uživateli, se úspěšným účastníkem aukce stává ten, který zadal limit jako první. Zadáváte-li limit na položku aukce, kde jste již limit zadal, systém přepíše Váš starý limit.
Zadáváte-li limit na položku aukce a následně provedete i Přihodit, popřípadě Přihodit s udáním ceny, hodnota se vždy změní dle uvedené výše příhozu i v případě, ze Váš limit je stále s nejvyšší hodnotou.
Případy, které mohou nastat v příhozech s limitem:
a) nastavením limitu na položku aukce u které jste doposud neučinil žádnou akci se nejprve provede příhoz dle tabulky minimálních příhozů (v případě dosud nedražené položky na vyvolávací cenu) a následně systém uloží Váš nastavený limit
b) nastavením limitu na položku, kde jste již provedl akci a jste aktuálním dražitelem s nejvyšším příhozem, systém pouze uloží výši nastaveného limitu do systému a aktuální cena na položce zůstává nezměněna
c) nastavením vyššího limitu na položku, u které jste již limit nastavil, dojde ke změně starého limitu , limitem novým vyšším, u položky sám sebe nepřehodíte a pakliže jste zrovna přihazujícím s nejvyšší částkou,
aktuální cena položky aukce zůstane stejná i po zvýšení Vašeho nastaveného limitu
d) nastavením limitu u položky v případě, kdy Váš limit je příliš vysoký, hodnotu můžete snížit tak, že zadáte nižší nový limit, který však musí mít hodnotu minimálně jako aktuální cena v daném okamžiku u položky

5.4.
Rozpis tabulky příhozů
Stanovené minimální výše příhozů:
a) 100,- Kč, při okamžité internetové aukční ceně méně než 5 000,- Kč
b) 500,- Kč, při okamžité internetové aukční ceně více než 5 000,- Kč, ale méně než 20 000,- Kč

c) 1 000,- Kč, při okamžité internetové aukční ceně více než 20 000,- Kč, ale méně než 100 000,- Kč
d) 5 000,- Kč, při okamžité internetové aukční ceně více než 100 000,- Kč, ale méně než 500 000,- Kč
e) 10 000,- Kč, při okamžité internetové aukční ceně více než 500 000,- Kč

5.5.
Archivace příhozů
Po ukončení internetové aukce budou částky archivovány v databázi pro případnou zpětnou kontrolu na základě žádosti registrovaného účastníka aukce.

5.6.
Historie příhozů
K případné reklamaci pořadí času a výši příhozu má dražitel možnost nahlédnout do historie příhozů na webových stránkách v detailu položky.

5.7.
Doba trvání aukce
Po provedení příhozu během posledních 2 minut aukce, bude plánovaný čas ukončení prodloužen o 3 minuty. Čas ukončení bude prodlužován tak dlouho, dokud budou činěny příhozy. Dražba předmětu bude definitivně ukončena (neučiní-li příhoz některý z účastníků aukce) do 2 minut od posledního příhozu.

5.8.
Automatické načítání stránky
Účastníkovi se automaticky aktualizuje stránka položek aktuální aukce po jedné minutě. Pokud chce účastník okamžitou informaci o stavu položek v aktuální aukci, lze použít volbu aktualizuje si potřebnou stránku osobně, pomocí tlačítka Znovu načíst stránku.

5.9.
Výhra
Novým vlastníkem předmětu se stává ten účastník aukce, který provede v čase a termínu dané aukce nejvyšší příhoz a posléze částku zaplatí. Pokud na stejný předmět budou podány dvě stejné nabídky, systém automaticky upřednostní nabídku, která byla podána jako první. Rozhoduje tedy datum a čas nabídky. Tedy kupní smlouva na předmět aukce bude uzavřena mezi dražitelem a uživatelem, jehož příhoz bude představovat návrh s nejvyšší nabízenou kupní cenou v okamžiku ukončení aukce. Tento uživatel bude individuálně kontaktován provozovatelem za účelem uzavření Kupní smlouvy a ujednání převzetí předmětu aukce a způsobu uhrazení jím nabídnuté kupní ceny za předmět aukce.

6.0.
Zprávy
Jakmile aukce skončí, je vítězný účastník automaticky informován o výhře, platbě a převzetí předmětu prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v registraci. Účastník je taktéž informován o překonání příhozu a to i automatického tedy částky zadané v limitu, v případě, že byla jeho nabídka překonána jiným uživatelem.

7.0.
Ukončení aukce
Pokud na daný předmět v aktuální aukci není dosud učiněna žádná nabídka, vyhrazuje si provozovatel nárok tento předmět v průběhu internetové aukce stáhnout zpět a prodat aktuálnímu zájemci bez čekání na konec aukce. Dále si provozovatel vyhrazuje plné právo jednostranně ukončit položku v aukci, resp. dražbu draženého předmětu či změnit její termín z důvodu neplánovaného výpadku serveru, živelné pohromy atd. ( tj. vis maior), nebo v případě závažného protiprávního jednání vlastníka předmětu či jiné osoby.

8.0.
Přebírání, převzetí, zaslání
Po úhradě ceny dosažené vydražením bude účastník kontaktován pro dohodnutí datum předání a převzetí dle jejich
časových možností. V den předání bude vytvořen „Protokol o předání a převzetí“ ( součástí Daňového dokladu ) , kam se zaznamenají náležitosti dle zákona, čestné prohlášení a v případě zájmu také dodatečné popisy dle požadavku. ID položky je zde uvedena v souladu s ID aukce, tedy jedinečným automaticky generovaným označením. Protokol podepíší všechny zúčastněné strany. Jedno vyhotovení protokolu obdrží vydražitel a jedno vyhotovení obdrží dražebník. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. To neplatí pro nadbytečné náklady vzniklé na straně provozovatele. Vydražený předmět bude předán pouze vítěznému účastníkovi na základě jeho identifikace nebo osobě s vyplněnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy od vítězného účastníka internetové aukce. Přechází na něj též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby. Je-li vítězný účastník v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
Vydražitel přebírá vydražená díla osobně na adrese galerie. Po předchozí dohodě výherce aukce oprávněn namísto osobního převzetí požádat o zaslání díla prostřednictvím České pošty či jiného přepravce. Požaduje-li vydražitel zaslání předmětu prostřednictvím České pošty či jiného přepravce, zašle provozovatel zakoupené dílo vydražiteli pouze na jeho písemnou žádost a vydražitel před odesláním předmětu přebírá veškeré riziko nebezpečí škody vzniklé přepravou. Vydražitel je povinen předem uhradit veškeré náklady související se zabalením a přepravou předmětu. Provozovatel nenese odpovědnost přepravní služby, ani za škodu vzniklou či způsobenou při přepravě. Přepravované předměty nejsou kryty pojištěním provozovatele aukce, což vydražitel bere na vědomí a souhlasí s podmínkami pro zaslání.

8.1.
Nevyzvednutí a neuhrazení vyhrané aukce
Neuhrazené a nepřevzaté předměty aukce mohou být zařazeny zpět do internetové aukce nebo odprodány jiným zájemcům a jejich původní aukce bude považována za zmařenou. Uživatel, který vyhrál aukci a nevyzvedl či neuhradil předmět aukce, je povinen provozovateli zaplatit skladování předmětu aukce ve výši 500 Kč za každý den skladování od 15. dne od ukončení aukce až do prodání předmětu aukce nebo nového ukončení aukce týkající se stejného předmětu aukce. Bude-li nucen provozovatel k takovému kroku přistoupit a dojde-li tedy provozovateli ke škodě, ušlému zisku či poškození dobrého obchodního jména vůči vlastníkům nabízených předmětů, z důvodu neuhrazení předmětu vítězným účastníkem ve stanoveném termínu (tedy nejpozději do 14 dnů od uskutečnění internetové aukce), bude tato škoda provozovatelem vyčíslena jako náhrada ve výši 25 % z celkové částky za daný vydražený a neuhrazený předmět vítězným účastníkem a zaslána k úhradě, včetně poplatku provozovatele a nákladů právního zastoupení. Účast v internetové aukci je dobrovolným rozhodnutím jednotlivce s vědomím svých finančních možností a zároveň s vědomím všech povinností plynoucích z takové účasti se všemi právními důsledky s tím spojenými.

9.0.
Platební podmínky
Úspěšný účastník je povinen uhradit sumu nejvyšší učiněné nabídky na účet provozovatele nejpozději do 14 dnů od uskutečnění internetové aukce. Povinnost se považuje za splněnou připsáním částky nejvyšší nabídky na účet provozovatele. Platby budou účastníkem uhrazeny bankovním převodem na bankovní účet provozovatele č.: 484949/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., pokud nebude dohodnuto jinak. Pro rychlou identifikaci je nutné uvádět při platbě i variabilní symbol, jímž je ID aukce. Po uhrazení částky nejvyšší učiněné nabídky s poplatkem provozovatele se vítězný účastník internetové aukce stává vlastníkem předmětu. Provozovatel vystaví účastníkovi daňový doklad o zaplacení kupní ceny a poplatku.

9.1.
Způsob platby předmětů
• Převodem na účet provozovatele

9.2.
Aukční poplatky
Dále je účastník aukce obeznámen s tím, že je povinen uhradit provozovateli poplatek za zprostředkování prodeje formou internetové aukce a na úhradu nákladů s tím spojených, který je smluvně stanoven ve výši 20%, vč. DPH, z ceny daného předmětu dosažené v aukci, a to při úhradě ceny dosažené v aukci a stejným způsobem, jakým je hrazena tato cena.

10.0.
Reklamační řád / Odstoupení od smlouvy
Účastník má právo odstoupit od smlouvy o účasti na internetové aukci za účelem uzavření kupní smlouvy na předmět aukce ve lhůtě čtrnácti dnů a to písemnou formou doporučeného dopisu na adresu provozovatele. V případě učinění vítězného příhozu na předmět aukce zaniká právo na odstoupení od smlouvy, neboť učiněním příhozu účastníkem, dává účastník výslovný souhlas provozovateli s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uživatel výslovně prohlašuje, že byl upozorněn na právo a povinnost si před učiněním vlastní nabídky předmět aukce osobně důkladně prohlédnout v provozních hodinách v prostorách galerie.

10.1.
Reklamační řád / Reklamace
Práva kupujícího ( či účastníka aukce ) z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Uplatnění reklamace předmětu je možno pouze z důvodu vážného podezření na falzum, vzhledem k tomu, že se jedná o předměty staré a opotřebené a účastník si je může osobně prohlédnout a posoudit na adrese galerie. Vydražená díla a předměty lze reklamovat nejpozději při jejich převzetí, kdy vydražitel informuje o této skutečnosti provozovatele. Po té vítězný účastník je povinen do 14 kalendářních dnů ode dne podání reklamace předložit provozovateli písemný znalecký posudek od soudního znalce v příslušném oboru, který jednoznačně prokáže, že se jedná o falzum. Takováto reklamace musí být podána písemnou formou, pokud nebude dohodnuto jinak. Reklamace týkající se ceny, jakosti a to dle ustanovení § 2161 občanského zákoníku, stavu a funkčnosti vydraženého předmětu jsou po učinění vítězného příhozu vyloučeny.
Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 12 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

10.2.
Reklamační řád / Poškození
Drobná poškození popsaných předmětů, která odpovídají jejich stáří a opotřebení, se neuvádějí. Předměty mohou nést malé restaurátorské zásahy, drobná poškození rámů, přirozenou krakeláž olejomaleb, zažloutlost papíru starších tisků a kreseb. U výtvarných děl jsou blíže popsána a uvedena pouze ta poškození, která by případně ovlivňovala uměleckou hodnotu daného předmětu. U uměleckých předmětů, zejména obrazů a starožitností, se v popisu uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu a mohou mít vliv na jejich cenu. Tyto předměty mohou být i restaurované, poškozené, nefunkční apod. Případné poškození či nefunkčnost je již zohledněno v ceně předmětů ve formě slevy a každý zájemce o koupi má možnost si nabízené předměty před učiněním vítězného příhozu osobně prohlédnout na adrese galerie.

11.0.
Ochrana a Informace o zpracování osobních údajů
Ochranu Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je považováno za zásadní a proto si dovolujeme poskytnout informace o zpracování těchto údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).
Všechny osobní údaje jsou u provozovatele aukce / Aukce Obrazy – galerie Obchod s uměním, Praha 2, Korunní 34, PSČ 120 00 / uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel aukce je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté Účastníkem za účelem splnění smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu Účastníka.
Osobní údaje jsou zpracované v souladu s GDPR a v takovém rozsahu, který je nezbytný pro to, aby bylo zajištěno řádné poskytování služeb. Dále jsou zpracovány osobní údaje, jejichž zpracování ukládají právní předpisy.
zejména následující údaje:
– identifikační, popřípadě fakturační: jméno, příjmení, adresa pobytu, druh a číslo průkazu totožnosti a související údaje, popřípadě obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ
– kontaktní údaje: e-mail, telefonní číslo
– číslo účtu a další údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo právních povinností
Tedy osobní údaje jsou zpracovány transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.
Všechna data (osobní údaje) jsou zabezpečena proti zneužití a Účastník má právo požadovat přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů a zrušení registrace, tedy o ukončení zpracování a vymazání svých osobních údajů z databáze provozovatele aukce.
Po předložení takové žádosti v písemné formě (na výše uvedenou adresu provozovatele aukce) se provozovatel aukce zavazuje odstranit požadované údaje z databáze bez zbytečného odkladu. Provozovatel je registrován jako správce osobních údajů v registru správců osobních údajů vedeném u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem: 00058170 s číslem evidence: 001 a prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, email, poštovní adresa, osobní identifikační údaje) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Tato data jsou shromažďována za účelem splnění zákonných předpisů, viz zákon č. 253/2008 Sb. a z obchodních a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud provozovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů, má účastník internetové aukce právo požadovat na provozovateli vysvětlení a odstranění vzniklého stavu.
Bez souhlasu účastníka není možné jakékoli informace osobního charakteru předávat. Právo účastníka k údajům o jeho osobě je zaručeno. Účastník registrací a využíváním služeb internetové aukce dává souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů. Účastník má též právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze zrušením registrace. V případě zániku či zrušení registrace budou shromážděné údaje likvidovány, ledaže povinnost uchovat údaje vyplývá ze zákona. Přístup registrovaných účastníků do aukčního systému je chráněn heslem, které zná pouze registrovaný účastník a musí ve svém vlastním zájmu dbát, aby heslo nebylo volně přístupné ostatním osobám a nemohlo tak dojít k jeho zneužití. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

11.1.
Obchodní sdělení
Sdělením elektronického kontaktu vyslovuje souhlas s tím, že mu jeho prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení provozovatele. Nesouhlasí-li účastník aukce s tím, aby mu byla zasílána takováto sdělení provozovatelem, nahlásí tuto skutečnost osobně nebo písemně spolu se svým elektronickým kontaktem.

11.2.
Aktualizace, změny
Provozovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu změnit jednostranně obchodní podmínky. O tomto informuje uživatele v sekci „Obchodní podmínky“, vždy 14 dní před nabytím účinnosti nové verze obchodních podmínek. Uživatel je oprávněn tyto změněné obchodní podmínky odmítnout ve formě písemné výpovědi prokazatelně doručené provozovateli.

12.0.
Ochrana děl
V případě, že je dílo prohlášené za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, bude na tuto skutečnost upozorněno v popisu předmětu a jeho cena bude zjištěna posudkem znalce. Kulturní památky lze vyvézt do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů. Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto předměty lze z ČR vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku a že nejsou ani součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči. Je-li předmětem aukce sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury, lze s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

13.0.
Závěrečná ustanovení
Provozovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vlastníky pro účely aukce. Každý účastník internetové aukce si může předměty před aukcí nebo během ní osobně prohlédnout v prostorách galerie a osobně posoudit. Účastník si též může před samotnou aukcí zajistit znalecký posudek od znalce, kterého si k posouzení osobně přizve. Provozovatel si však vyhrazuje právo názor takového znalce neakceptovat a předmět nadále nabízet v internetové aukci. Pouze v případě písemného znaleckého posudku od soudního znalce v oboru výtvarné umění dokazující, že se jedná o falzum, může daný předmět z aukce vyloučit. Na základě uvedených podmínek a smluv mezi provozovatelem a vlastníky nabízených předmětů se služby poskytované provozovatelem internetové aukce považují za poskytnuté okamžikem uhrazení konečné ceny předmětu s poplatkem za zprostředkování vítězným účastníkem internetové aukce. Vlastnické právo na předmět přechází na vítězného účastníka okamžikem uhrazení konečné ceny předmětu s poplatkem za zprostředkování. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek bez předchozího upozornění, a to tím, že zveřejní jejich poslední a úplné znění na internetových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Všechny starší verze jsou u provozovatele archivovány a účastník si je může vyžádat. V případě nevymahatelnosti či neúčinnosti jakéhokoli ujednání, bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti či neplatnosti, zbývající ustanovení zůstanou závazná. Poskytovatel a účastník souhlasí, že jejich vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se budou řídit ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a současně že veškeré spory vzniklé z těchto obchodních podmínek a v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.